<<<

Vedtekter

Solrosen Steinerbarnehage AS

Oscars gate 84, 0256 Oslo

 1. EIER

  Barnehagen er et privat AS med Hege Næsheim som styrer.

 2. FORMÅLSBESTEMMELSE

  Barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske impulser. Den skal søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

 3. BARNEHAGEN

  Barnehagen består av én avdeling med barn fra 2-5 år. Den er åpen for barn som er fylt 2 år eller mer. Barnehagen er åpen mandag-fredag, 07.45-16.00.
  Barnehagen har en kjernetid fra 10.00-14.00.
  Barnehagen følger Rudolf Steiner-skolens ferier og fridager, bortsett fra sommerferien som er avkortet.
  Barnehagen har sine egne planleggingsdager.

 4. OPPTAKSKRITERIER

  Barnehagen er underlagt samordnet opptak med Oslo kommune ved bydel Frogner. Det er eier, i samarbeide med det pedagogiske personale i barnehagen, som behandler søknadene.
  Barn innen visse kategorier prioriteres foran andre. Prioriteringsrekkefølgen er:

  1. Funksjonshemmede barn, såfremt det er til barnets beste, og det er gjennomførbart med tanke på fremkommelighet i barnehagen.
  2. Søsken av barn som går i barnehagen.
  3. Barn av foreldre som søker Steiner-pedagogiske impulser og ønsker senere Steiner-skole.
  4. Barnehagegruppens sammensetting m.h.t. alder og kjønn.

  Dersom foresatte opprettholder sine forpliktelser overfor barnehagen, kan man få beholde plassen, selv om man flytter utenfor kommunens grenser.

  Det er ønskelig at det skal foreligge minst ett møte mellom barn og dets foresatte og en pedagog fra barnehagen før et opptak finner sted.

 5. OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSE

  Søknadsfrist er 1. mars. Hvis det blir ledige plasser i løpet av året, kan et nytt barn få plassen, og da under de kriterier som er nevnt ovenfor. Det er gjensidig oppsigelsestid på 2 mnd. Oppsigelsen skal skje med to måneders varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Dersom oppholdsavgiften ikke er betalt innen 14 dager etter forfall, kan plassen sies opp med øyeblikkelig virkning. Oppsigelse skal skje skriftlig både til barnehagen og til bydel Frogner sin nettside.

 6. OPPHOLDSAVGIFTER

  Barnehagen har maks-pris i henhold til forskrift om foreldrebetaling. Oppholdsavgiftene betales månedsvis, elleve ganger i løpet av ett år og på forskudd. Dessuten vil det ved tildeling av plass kreves forskuddsbetaling pålydende to månedsavgifter. Denne forskuddsbetalingen vil normalt kunne fungere som betaling for de to siste månedene. Solrosen barnehage har søskenmoderasjon, og det kan søkes om inntektsreduksjon via kommunens nettsider for barnehage. Ligningsattest må fremvises til kommunen.

 7. SAMARBEIDSUTVALGET

  Barnehagens samarbeidsutvalg består av foreldre/foresatte, ansatte i barnehagen og eier, slik at hver gruppe er likt representert, fortrinnsvis med to representanter hver. Foreldrerepresentantene velges for ett år om gangen og kan gjenvelges.
  Samarbeidet skal skje innenfor de rammer for virksomheten som fastsettes av eier, barnehageloven og barnehagens vedtekter.
  De som møter i samarbeidsutvalget, har taushetsplikt, jfr. barnehagelovens paragraf 21.

 8. FORELDREPLIKTER

  Foreldrene i “Solrosen” barnehage har følgene plikter:
  Foreldrene skal delta på alle foreldremøtene som blir holdt i barnehagen.
  Foreldrene skal delta på 2 dugnadsdager i året. Foreldre som ikke ser seg i stand til å delta, må som kompensasjon gi et økonomisk bidrag til barnehagen.

 9. AREALUTNYTTELSE

  Lek- og oppholdsareal består av 98 m2 inne og ca. 920 m2 ute. Innearealet pr. barn over 3 år skal være 3,5 m2, for barn under 3 år 4,5 m2.

 10. INTERNKONTROLL

  Barnehagen skal følge de forskrifter om internkontroll som til enhver tid gjelder. Barnehagen har utarbeidet rutiner for brannvern og arbeider systematisk med HMS.

Oslo, desember 2017

<<<