Vedtekter

Solrosen Steinerbarnehage AS

Oscars gate 84, 0256 Oslo

 1. EIER

  Barnehagen er et privat AS med Hege Næsheim som styrer og eier.

 2. FORMÅLSBESTEMMELSE

  Barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske impulser. Den skal søke å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Barnehagen skal drives i samsvar med rammeplan for barnehager og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

 3. BARNEHAGEN

  Barnehagen består av én avdeling med barn fra 2-5 år. Den er åpen for barn som er fylt 2 år eller mer. Barnehagen er åpen mandag-fredag, 07:45-16:00. 
Barnehagen har en kjernetid fra 10:00-14:00. 
Barnehagen følger Rudolf Steiner-skolens ferier og fridager, bortsett fra sommerferien som er avkortet.
  
Barnehagen har sine egne planleggingsdager, og noen av disse blir lagt etter årstidsfestene.

 4. OPPTAKSKRITERIER

  Barnehagen er underlagt samordnet opptak med Oslo kommune ved bydel Frogner. Det er eier, i samarbeide med det pedagogiske personale i barnehagen, som behandler søknadene.
  Barn innen visse kategorier prioriteres foran andre. Prioriteringsrekkefølgen er:

  1. I henhold til barnehageloven §13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §4-12 og annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak.
  2. Søsken av barn som går i barnehagen.
  3. Barn av foreldre som søker Steiner pedagogiske impulser og som ønsker at barnet skal gå videre på Steinerskolen.
  4. Barnehagegruppens sammensetting m.h.t. alder og kjønn.

  Dersom foresatte opprettholder sine forpliktelser overfor barnehagen, kan man få beholde plassen, selv om man flytter utenfor kommunens grenser. 


  Det er ønskelig at det skal foreligge minst ett møte mellom barn og dets foresatte og en pedagog fra barnehagen før et opptak finner sted.

 5. OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSE

  Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Hvis det blir ledige plasser i løpet av året, kan et nytt barn få plassen, ved retningslinjer som kommunen setter for for løpende opptak og etter barnehagens opptakskriterier. Det er gjensidig oppsigelsestid på 2 mnd. Oppsigelsen skal skje med to måneders varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Barnehagen kan bringe barnehageplassen til opphør ved mislighold av foreldrebetalingen. Purring blir sendt ut etter 14 dager etter betalingsfrist. Ved forsinket betaling skal purring sendes 2 ganger via e post. Ved tredje purring må oppholdsbetalingen betales innen to uker, ellers opphører plassen. Dersom foreldrene sier opp plassen må oppsigelsen skje skriftlig til barnehagen og via Oslo Kommune, Bydel Frogner sin nettside.

 6. OPPHOLDSAVGIFTER

  Barnehagen har maks-pris i henhold til forskrift om foreldrebetaling. Oppholds avgiften betales månedsvis, elleve ganger i løpet av ett år og innen den 1. hver måned. Det betales også matpenger hver måned til selvkost. Solrosen barnehage har søskenmoderasjon, og det kan søkes om inntektsreduksjon via kommunens nettsider for barnehage. Ligningsattest må fremvises til kommunen.

 7. SAMARBEIDSUTVALGET

  Barnehagens samarbeidsutvalg består av foreldre/foresatte, ansatte i barnehagen og eier, slik at hver gruppe er likt representert, fortrinnsvis med to representanter hver. Foreldrerepresentantene velges for ett år om gangen og kan gjenvelges.
  Samarbeidet skal skje innenfor de rammer for virksomheten som fastsettes av eier, barnehageloven og barnehagens vedtekter.
  De som møter i samarbeidsutvalget, har taushetsplikt, jfr. barnehagelovens paragraf 21.

 8. FORELDRERÅDET

  Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrene velger to representanter til samarbeidsutvalget.

 9. SAMARBEIDSUTVALGET

  Barnehagens samarbeidsutvalg består av foreldre/foresatte, ansatte i barnehagen og eier, slik at hver gruppe er likt representert, fortrinnsvis med to representanter hver. Foreldrerepresentantene velges for ett år om gangen og kan gjenvelges.
Samarbeidet skal skje innenfor de rammer for virksomheten som fastsettes av eier, barnehageloven og barnehagens vedtekter. 
De som møter i samarbeidsutvalget, har taushetsplikt, jfr. barnehagelovens paragraf 21.

 10. Foreldrene i “Solrosen” barnehage har følgene plikter:
  Foreldrene skal delta på foreldremøtene som blir holdt i barnehagen.
  
Foreldrene skal delta på barnehagens årlige dugnader.

 11. AREALUTNYTTELSE

  Lek- og oppholdsareal består av 98 m2 inne og ca. 920 m2 ute. Innearealet pr. barn over 3 år skal være 3,5 m2, for barn under 3 år 4,5 m2.

 12. INTERNKONTROLL

  Barnehagen skal følge de forskrifter om internkontroll som til enhver tid gjelder. Barnehagen har utarbeidet rutiner for brannvern, førstehjelp, beredskap og arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet inne og ute.

 13. Krav om helsekontroll av barn som skal oppholde seg i barnehagen er hjemlet i barnehageloven § 23. Barnehageloven slår fast at reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § 20 gjelder for personalet i barnehager. Barnehageloven § 21 og § 22 pålegger barnehagepersonalet opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesten og barnevernstjenesten. I Følge barnehageloven § 19, må de som skal arbeide i barnehage fremvise politiattest. Denne attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

 14. Styrer og pedagoger ivaretar det pedagogiske arbeidet i barnehagen og utarbeider årsplan.

 15. edtektene kan bare endres av eier. Punktet i formålsparagrafen som går ut på at barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske impulser kan ikke endres.

20. august 2019

Hege Næsheim

Svarslipp